لیست مراکز شنوایی سنجی
رديف نام خا نوادگي نام مدرك تحصيلي آدرس دفتر كار تلفن
1 حدادي اول مجيد كارشناس ارشد شنوائي شناسي
2 لمسه خراساني مهري كارشناس ارشد شنوايي شناسي
3 وزیری بیرقدار عطیه کارشناس شنوایی شناسی
4 طالع محمدرضا کارشناس شنوایی شناسی
5 رئوف صائب علی اصغر کارشناس شنوایی شناسی
6 كرايه چيان محمد حسين كارشناس شنوائي شناسي
7 غروي مهدي كارشناس شنوائي شناسي
8 قادری جواد کارشناس شنوایی شناسی
9 محمدي وايقاني علي كارشناس شنوائي شناسي
10 شاهرخي عمراني محمود كارشناس شنوايي سنجي
11 عبدالهی فاطمه کارشناس شنوائی شناسی
12 دبير انضارئي حسين كارشناس شنوائي سنجي
13 طغان احمد آبادي زهرا كارشناس شنوائي سنجي
14 اكبري حاجي اسماعيل كارشناس شنوائي شناسي
15 حقاني هادي كارشناس شنوايي شناسي
16 طالبي حميدرضا كارشناس شنوايي شناسي
17 فيروزي مسعود كارشناس شنوايي شناسي
18 منصوري علي آبادي فرشيد كارشناس شنوايي سنجي
19 رعنائی سیادت سیدعلی کارشناس شنوائی شناسی
20 بهرامي نژاد بهرام كارشناس شنوايي شناسي
21 وحيديان كاميار آذين كارشناس شنوائي شناسي
22 بهزاد هادي كارشناس شنوائي شناسي
23 متقيان راد علي محمد كارشناس ارزيابي شنوائي
24 ژياني اصغر زاده احمد كارشناس ارزيابي شنوائي
25 باقري علي اكبر كارشناس ارزيابي شنوائي
26 مرادي معصومه كارشناس ارزيابي شنوائي ميدان تقي اباد – ابتداي خيابان احمد اباد - جنب بانک صادرات - مجتمع شهيد فريزن 8433995
27 خليلي طرقبه مريم كارشناس ارزيابي شنوائي طرقبه - ميدان صاحب الزمان - دور ميدان - جنب اداره برق 512-4223433
28 طالبي حميدرضا كارشناس ارزيابي شنوائي سي متري طلاب - بلوار ابوريحان - ساختمان برنا 2768591
29 ناقدي باغدار اکرم كارشناس ارزيابي شنوائي انتهاي خيابان سناباد - مرکزبهداشتي درماني شهيد قدسي 8440077
30 مهاجري عباس كارشناس ارزيابي شنوائي بولوار وکيل اباد - نبش وکيل اباد 16 (سامانيه) - طبقه 3 - ساختمان البرز 8821053